والدین بین فرزندان فرق میگذارند؟

والدین بین فرزندان فرق میگذارند؟ این پرسش بارها و بارها از من پرسیده شده است. در پاسخ به این پرسش ؛باید بگویم بله پدر و مادر بین فرزندان فرق می‌گذارند. اما فرق گذاشتن به این معنا نیست که، فرزندی به دیگر فرزندان برتری داشته باشد.یکی از ویژگی‌های...

تلفن
× واتس‌آپ